• ca   es
03/08/2012

cartografia

Quan comencem a treballar en un projecte ens cal conèixer el lloc. Les primeres visites ens donaran una part de la informació: l’orientació, l’entorn, les vistes, les preexistències, les sensacions…

Parlant amb la gent obtindrem més dades sobre la història d’aquest lloc. Després, haurem d’iniciar la recerca per obtenir-ne la informació cartogràfica. En el cas de CASA NOSTRA a Darmós, com que es tracta d’un solar, hi ha diverses fonts a consultar:

1. El cadastre. Accedint a la Sede Electrónica del Catastro (SEC) podem trobar:

–    la cartografia del cadastre

–    les dades cadastrals

–    la referència cadastral

S’ha de tindre en comte que no sempre les dades cadastrals coincideixen amb les del Registre de la Propietat.

2. L’ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on, entre altres coses, podem consultar i descarregar:

– mapes topogràfics, fins l’escala 1:1000

  (en alguns casos, si es necessita informació topogràfica de detall, es realitza un aixecament del solar)

orto-fotos, fotos aèries ortogonals a escala, amb la precisió d’un plànol

3. Les diferents cartografies que es poden consultar a Internet, com per exemple Google Maps.

En el cas de Catalunya, la informació cartogràfica de Google Maps procedeix de l’ICGC.

(Si estiguéssim parlant d’una reforma o rehabilitació necessitaríem tenir els plànols de l’edifici o de l’habitatge; si no es trobessin, caldria fer un aixecament: prendre mides i dibuixar-ho a escala.)

A continuació, necessitarem saber quines normatives en regeixen la urbanització i l’edificació, consultant els plànols de la normativa urbanística: les normes subsidiàries (NNSS) o el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi al que pertany el solar. Alguns ajuntaments tenen aquesta informació penjada a la seva web.

També es pot consultar el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC).

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.