• ca   es
15/05/2013

estudi geotècnic

 

Per seguir endavant amb el projecte de CASA NOSTRA, encara ens calia saber més coses del solar: quin tipus de terreny teníem?
Necessitàvem, doncs, un estudi geotècnic…

casanostra-geotècnic-geotec

Per establir les característiques d’un terreny, en relació amb el tipus d’edificació que s’hi preveu construir i de l’entorn en que es troba ubicat, cal realitzar un estudi geotècnic.

A partir de la prospecció del terreny, els assajos practicats in situ i la presa de mostres per a ser analitzades a laboratori, s’obté un informe que recull els resultats de la campanya realitzada, la interpretació que en fan els tècnics, i les conclusions que hauran de tenir-se en compte per calcular i dimensionar els fonaments de l’edifici.

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (que fa obligatori l’estudi geotècnic per a edificis de nova planta):

Donat que les conclusions de l’estudi geotècnic poden afectar al projecte quant a la concepció estructural de l’edifici, tipus i cota dels fonaments, s’ha d’escometre en la fase inicial del projecte i en qualsevol cas abans de que l’estructura estigui totalment dimensionada.

Pel projecte de CASA NOSTRA, vam comptar amb la col·laboració habitual de l’empresa GEOTEC.

Per tal de programar el reconeixement del terreny, els vam facilitar la següent informació del lloc:

l’emplaçament

l’aixecament topogràfic

– un plànol amb l’edificació prevista (indicant el número de plantes); les ruïnes del paller i el cobert; una proposta dels punts on fer les prospeccions.

També vam comentar amb els tècnics el que ens havien explicat els veïns de Darmós: temps era temps, aquesta parcel·la fou l’era de Ca l’Anguera, la casa pairal veïna. Des de les cavallerisses de Ca l’Anguera sortia un passadís soterrani que desembocava als camps de més avall. Sembla que aquest passadís, en el seu pas per sota l’era, s’eixamplava donant lloc a una mena de refugi… Calia saber si ens el trobaríem a l’hora de fer fonaments!

Segons la informació facilitada als tècnics, i després d’una primera inspecció visual del terreny, els treballs de camp realitzats van consistir en dos sondejos a rotació helicoïdal; un assaig DPSH (penetració dinàmica súper pesada); assajos tipus SPT (Standard Penetration Test) i l’extracció de mostres representatives dels materials del subsòl que es van portar al laboratori de GEOTEC, per tal de realitzar diversos assajos.

casanostra-geotècnic-S-1B

A partir de les dades obtingudes es dibuixen els diferents estrats que composen el subsòl del solar, i es defineix la capacitat resistent que té cadascun d’ells, per acabar establint a quina profunditat és convenient recolzar la fonamentació de l’edifici i la tipologia d’aquesta fonamentació.

casanostra-geotècnic-resultats

casanostra-geotècnic-detall SP3

En el cas de CASA NOSTRA, l’informe geotècnic obtingut aconsella una fonamentació a base de sabates aïllades i conclou que la càrrega admissible del terreny, a una profunditat d’entre 40 i 80cm (on trobem un estrat composat per sorres-llimoses i/o llims-sorrencs), és de 2,5Kg/cm², amb uns assentaments màxims de 2,5cm.

casanostra-geotècnic-resultats seccions

Eren molt bones notícies: el terreny és bo i els fonaments seran poc profunds. Això implica poc moviment de terra, i en el cas d’una fonamentació convencional, pocs m³ de formigó.

Per cert, del passadís, ni rastre…

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.