• ca   es
22/03/2014

estudis de façana

L’evolució del treball en façana dels projectes de Ca la Pilar i Ca la Cristina ens ha fet estudiar diferents materials i sistemes.

Després d’una primera proposta a partir d’una peça ceràmica manual disposada segons diferents aparells ceràmics, i tenint en compte que l’acabat en obra vista podia encarir la construcció, vam començar a treballar en una altra direcció.

Per tal de trobar una solució que s’adaptés a la façana ventilada, vam iniciar la recerca del treball en pedra natural, en aquest cas, per característiques, qualitat i proximitat, en pedra Sènia o pedra d’Ulldecona. Però amb la façana ventilada aplacada amb pedra, mitjançant una estructura autoportant metàl·lica, tampoc aconseguíem abaratir la construcció. És per això que, finalment, ens vam decantar per construir una pell exterior ceràmica que, a més de tancar la cambra d’aire de la façana ventilada, funcionés com a suport de solucions de revestiment convencionals.

D’aquesta manera, sobre una totxana colocada de cantell podíem combinar l’arrebossat tradicional, l’estuc planxat i la pedra natural.

LA COMPOSICIÓcasanostra-facanes-calapilar2

Façana est de Ca la Pilar en obra vista, amb gelosies definides segons diferents disposicions del maó manual.

casanostra-facanes-calapilar

Façana est de Ca la Pilar amb la composició i els materials definitius: sòcol irregular de pedra d’Ulldecona, arrebossat manual amb ciment blanc o calç i àrids de la zona i gelosies ceràmiques en planta baixa i estuc planxat en el volum en planta primera.

casanostra-facanes-calacristi-2

Façana nord de Ca la Cristina en obra vista, amb gelosies definides segons diferents disposicions del maó manual.

casanostra-facanes-calacristi-1Façana nord de Ca la Cristina amb la composició i els materials definitius: sòcol irregular de pedra d’Ulldecona, arrebossat manual amb ciment blanc o calç i àrids de la zona i gelosies ceràmiques en planta baixa i estuc planxat en els volums de coberta.

ELS MATERIALS

casanostra-ca la pilar i ca la cristina-materials

Aplacat de pedra natural: pedra d’Ulldecona amorterada sobre la totxana i fixada mitjançant ancoratges mecànics.

Arrebossat de calç, aigua i sorra: revestiment dels murs que, al ser la calç blanca, agafa el color dels àrids utilitzats propis de cada zona.

Gelosies ceràmiques: peça rectangular de gelosia ceràmica vidriada de 10x20x7cm, de Ceràmica Ferrés.

Estuc de calç: estesa de pasta magra, lliscat amb pasta grassa de 0,8mm i relliscat en calç i pols de marbre.

 

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.